Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 1. 2016

 Stanovy Společenství vlastníků jednotek v č.p. 2540 v Aši

 

Část I.

Základní ustanovení

 

ČI. 1

Název a sídlo

1. Název společenství: Společenství vlastníků jednotek v č.p. 2540 v Aši

2. Sídlo: Dobrovského 2540/9, 35201 Aš

3. Společenství vlastníků jednotek v č.p. 2540 v Aši (dále jen Společenství) je právnickou osobou způsobilou vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu a pozemku a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně a v těchto stanovách.

 

ČI. 2

Účel společenství

1. Účelem Společenství je zajišťování správy domu č. p. 2540 a pozemku p. č. st. 3443 v katastrálním území a obci Aš výhradně způsobem stanoveným v zákoně a těchto stanovách. Společenství je jako právnická osoba způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem pouze při naplňování svého účelu.

2. Společenství nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

3. Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména:

a) provoz, údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání, což se týká také všech technických zařízení domu jako společných částí, a společných částí domu vyhrazených k výlučnému užívání členu Společenství, pokud podle prohlášení nebo těchto stanov nejde o činnost příslušející členu Společenství v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

b) revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu,

c) údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku,

d) uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že člen Společenství upravuje stavebně svou jednotku, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu,

e) zajišťování dodávky služeb, které jsou spojeny s užíváním jednotek (vyjma služeb, jejichž dodávky si členové Společenství zajišťují od dodavatele přímo), zejména dodávky tepla, vody apod.

4. Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména:

a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů,

b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od členů Společenství jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady nákladů na plnění spojená s užíváním bytu, včetně jejich evidence, vyúčtování a vypořádání,

c) vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s majetkem Společenství a příjmy Společenství, s finančními prostředky placenými členy Společenství, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci a k činnosti Společenství, a provádění dalších souvisejících ekonomických, provozních a administrativních činností, včetně vedení seznamu členů Společenství,

d) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým členům Společenství, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení shromáždění přijatých v souladu s jinými právními předpisy a s těmito stanovami,

e) činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než členům Společenství v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv,

f) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv členů Společenství,

g) sjednávání a uzavírání smluv, včetně kontroly jejich plnění a uplatňování nároků z porušení smluvních povinností druhé smluvní strany, a to zejména smluv o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (vyjma služeb, jejichž dodávky si členové Společenství zajišťují od dodavatele přímo), smluv o pojištění domu, o nájmu společných částí domu, nebo smluv o činnostech zajišťovaných při správě domu třetí osobou.

 

Část II.

Členská práva a povinnosti členů Společenství, způsob jejich uplatňování

ČI. 3

Členství ve Společenství

1. Členy Společenství jsou vlastníci jednotek v domě. Členství ve Společenství je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím jednotky.

2. Společnými členy Společenství jsou podíloví spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

3. Společní členové společenství mají postavení jednoho vlastníka jednotky a mají právo na zasedání shromáždění hlasovat jako jeden člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná.

4. Statutární orgán Společenství vede seznam členů společenství. Členy Společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše statutární orgán do seznamu členů Společenství neprodleně poté, kdy mu nový člen Společenství oznámí a prokáže nabytí vlastnictví jednotky v domě, pro který Společenství vzniklo. V seznamu členů Společenství musí být u každého člena Společenství uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu též jeho doručovací adresa, je-li odlišná od adresy Společenství, a váha hlasu při hlasování na shromáždění. Seznam členů Společenství není veřejný, zpracování osobních údajů členů společenství se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.

5. Při převodu vlastnického práva člena Společenství k jednotce nevzniká Společenství povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu. Společenství je povinno na základě žádosti člena Společenství vyhotovit tomuto členovi potvrzení pro převod vlastnického práva k jednotce o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou, a vydat mu na žádost průkaz energetické náročnosti budovy.

6. Za dluhy Společenství ručí člen Společenství v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

7. Členství ve Společenství zaniká

a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

b) úmrtím člena Společenství – fyzické osoby,

c) zánikem člena Společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví,

d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen Společenství,

e) dalším způsobem, pokud to stanoví zákon.

8. Společné členství ve Společenství zaniká a mění se na individuální členství dnem právních účinků vkladu změny předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena Společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen Společenství neprodleně oznámit výboru Společenství.

ČI. 4

Práva a povinnosti členů Společenství

1. Člen Společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků jednotek uvedená v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a rozhodnutích orgánů Společenství, a má zejména právo:

a) účastnit se veškeré činnosti Společenství způsobem a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,

b) účastnit se zasedání shromáždění a hlasování a podílet se stanoveným způsobem na jeho rozhodování,

c) volit a být volen do volených orgánů Společenství, splňuje-li stanovené podmínky,

d) předkládat orgánům Společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti Společenství a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,

e) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb, které byly poskytnuty na účet Společenství a vrácení případných přeplatků,

f) nahlížet do všech písemností týkajících se činnosti Společenství, a to zejména do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze zasedání shromáždění, do smluv sjednaných Společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku, a s dodávkou služeb. Na svůj náklad může člen Společenství žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů.

g) požádat statutární orgán o sdělení jména a adresy vlastníka jednotky nebo nájemce jednotky v domě,

h) obeznámit se s hospodařením Společenství a způsobem správy domu a pozemku. Po předchozí domluvě se statutárním orgánem Společenství lze nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a účetních dokladů.

2. Člen Společenství uplatňuje svá práva vůči statutárnímu orgánu Společenství, nebo při konání zasedání shromáždění uplatňuje svá práva vůči shromáždění.

3. Člen Společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků jednotek uvedená v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a rozhodnutích orgánů společenství, a má zejména povinnost:

a) dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy, a plnit usnesení orgánů Společenství schválená v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,

b) včas hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku,

c) včas hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a ve stanové lhůtě uvedené v písemném vyúčtování zúčtovacího období uhradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

d) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů společenství, jež jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a dále pokyny výrobce nebo správce technických zařízení,

e) zdržet se všech jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů Společenství; stavební a jiné úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek,

f) zajistit dodržování pravidel pro správu domu a pozemku, a pro užívání společných částí, včetně splněné výše uvedených povinností osobami, jimž umožnil vstup do bytu nebo domu,

g) neprodleně po upozornění nebo vyzvání odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu a pozemku způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo nájemci či podnájemci vlastníka jednotky a příslušníci jejich domácnosti,

h) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro indikaci (měření) tepla a měřičů spotřeby teplé a studené vody v jednotce, a umožnit na vyzvání ve stanoveném termínu odečet naměřených hodnot,

i) oznámit statutárnímu orgánu svou nepřítomnost v bytě, jež bude delší než 2 měsíce, včetně označení osoby zajišťující možnost vstupu do bytu v případě naléhavé potřeby,

j) umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky osobám provádějícím kontrolu, opravy a úpravy související se společnými částmi domu umístěnými v jednotce člena společenství, ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, doručí výzvu písemně statutární orgán členovi společenství minimálně 3 dny předem,

k) oznámit Společenství a správci ve lhůtě jednoho měsíce ode dne změny informace o:

- nabytí jednotky do vlastnictví,

- individualizaci vlastnictví jednotky podle č. 3 odst. 8 stanov,

- adresu, na které se bude zdržovat,

- počet osob, které bude mít domácnost v bytě,

- počet osob v bytě bydlících po dobu nejméně tři měsíců v jednom kalendářním roce,

- jméno a adresu pobytu osoby, které přenechá vlastník jednotky byt k užívání, jakož i změny výše uvedených údajů

- změny rozhodné pro rozúčtování nákladů pro služby,

l) v případě provádění stavebních úprav jednotky předat statutárnímu orgánu Společenství ověřenou projektovou dokumentaci minimálně 30 dnů před zahájením stavebních úprav jednotky,

m) neprodleně upozorňovat statutární orgán Společenství na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod.

 

Část III.

Orgány Společenství

ČI. 5

Společná ustanovení

1. Orgány Společenství jsou:

a) shromáždění,

b) výbor.

2. Výbor je voleným orgánem Společenství. Členem voleného orgánu Společenství nebo zástupcem právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu, může být jen ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak je právnická osoba zastupována členem jejího statutárního orgánu. Člen voleného orgánu nemusí být členem Společenství.

3. Členství v jednom voleném orgánu Společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto Společenství.

4. Člen voleného orgánu Společenství může být volen opětovně. Člena voleného orgánu Společenství volí a odvolává shromáždění. Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně.

5. Funkční období členů voleného orgánu Společenství je časově neomezené.

6. Člen voleného orgánu Společenství může být z funkce odvolán shromážděním i bez uvedení důvodu.

7. Člen voleného orgánu Společenství může z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu Společenství, jehož je členem. Odstoupí-li člen voleného orgánu Společenství ze své funkce, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, ledaže shromáždění ještě před tím na jeho místo zvolí nového člena orgánu Společenství. V takovém případě zanikne odstoupivšímu členovi členství ve voleném orgánu s účinností volby nového člena orgánu.

8. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu Společenství, zavazuje se tím, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

9. Dobrá víra členů orgánu Společenství se přičítá Společenství. K usnesení orgánu Společenství, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením občanského zákoníku, nebo jde-li o usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout, se hledí, jako by nebylo přijato.

10. Volený orgán Společenství rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, přičemž má každý jeho člen jeden hlas. Zasedání voleného orgánu Společenství se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně sedm dní před jeho konáním, pokud nebylo jeho zasedání určeno jeho plánem zasedání nebo se nekonalo se souhlasem a za účasti všech členů voleného orgánu ad hoc. Z pozvánky musí být patrné místo, čas a program jednání. Kdo zasedání svolal, může jej odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Hlasování ve voleném orgánu Společenství je veřejné, není-li v konkrétním případě schváleno tajné hlasování.

11. Osoba pověřená vedením zasedání voleného orgánu Společenství vede zasedání tak, jak byl jeho program na pozvánce ohlášen, ledaže se volený orgán Společenství usnese na jiném programu jednání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů voleného orgánu Společenství.

12. Ten kdo jednání voleného orgánu Společenství předsedal, pořídí o průběhu jednání zápis, který musí obsahovat alespoň údaje o místě, datu a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu je seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. Zápis podepisuje ten, kdo jednání voleného orgánu předsedal a alespoň jeden další člen orgánu. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání jsou uloženy u toho, kdo jednání orgánu svolal. Každý člen orgánu má právo na vydání kopie zápisu.

 

ČI. 6

Shromáždění

1. Nejvyšším orgánem Společenství je shromáždění, které tvoří členové Společenství.

2. Statutární orgán Společenství svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu členů Společenství, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, jsou oprávněni tito členové Společenství svolat shromáždění k zasedání na náklad Společenství sami.

3. Zasedání shromáždění je svoláváno písemnou pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a program jednání. K pozvánce musí být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, nejsou-li tyto podklady připojeny, je svolavatel povinen umožnit každému členu společenství včas se seznámit s těmito podklady. Pozvánka se zpravidla doručuje členům společenství na adresu uvedenou v seznamu členů Společenství nejméně patnáct dní přede dnem konání shromáždění. Pozvánku lze s účinky doručení členům Společenství s trvalým pobytem v domě umístit na volně přístupné místo k tomu v domě určené. Pokud nejsou připojeny k pozvánce podklady týkající se pořadu zasedání, musí pozvánka obsahovat označení místa, kde se člen Společenství může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění.

4. Kdo zasedání shromáždění svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak stane méně než 3 dny před oznámeným datem zasedání, nahradí společenství členům, kteří se dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.

5. Má-li dojít ke změně stanov Společenství nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov Společenství, pozvánka obsahuje v příloze též návrh změn stanov nebo návrh usnesení.

6. Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti členů Společenství, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Tyto hlasy jsou počítány podle velikosti podílu člena Společenství na společných částech domu a pozemku. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů členů Společenství přítomných na shromáždění, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují počet hlasů vyšší.

7. Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může statutární orgán Společenství navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby členové Společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

8. Každý člen společenství je oprávněn nechat se na zasedání shromáždění a při hlasování na shromáždění na základě plné moci zastoupit jinou fyzickou osobou. Plná moc musí být písemná a musí být předložena svolavateli zasedání před zahájením zasedání shromáždění a připojena k prezenční listině. Podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.

9. Každý člen Společenství je oprávněn zúčastnit se shromáždění a požadovat i dostat na něm vysvětlení týkající se záležitostí Společenství, pokud se požadované vysvětlení vztahuje k předmětu jednání shromáždění.

10. Jednání shromáždění vede předseda nebo v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru, který ověří, zda je shromáždění schopno se usnášet. Poté zajistí určení zapisovatele. Předsedající vede zasedání shromáždění tak, jak byl ohlášen jeho pořad, pokud se shromáždění neusnese na předčasném ukončení zasedání. O záležitosti, která nebyla zařazena na programu zasedání shromáždění v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Společenství.

11. Na shromáždění hlasují členové Společenství veřejně. Shromáždění se může většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité záležitosti hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě shromáždění současně stanoví postup pro tajné hlasování.

12. Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný člen Společenství, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. V rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se člen Společenství o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká. Je-li pro to důležitý důvod, může člen Společenství navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění předložena řádně k rozhodnutí a o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

13. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá předsedající. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k usnášení a rozhodování, záznam o průběhu jednání, plná znění přijatých usnesení, výsledky voleb, pokud byly konány. Přílohou zápisu je listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění jsou uloženy u statutárního orgánu Společenství.

 

ČI. 7

Působnost shromáždění

Do působnosti shromáždění patří:

a) změna stanov,

b) změna prohlášení o vymezení jednotek či rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření Společenství a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období, a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných prostředků,

e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování nákladů na služby na členy Společenství, nestanoví-li tyto stanovy jinak,

f) schválení rozpočtu a plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí,

g) rozhodování o:

1. členství Společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,

2. změně účelu užívání domu nebo jednotky,

3. změně podlahové plochy bytu,

4. úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

5. změně podílu na společných částech,

6. změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,

7. opravě, stavební úpravě společné části, není-li toto rozhodnutí v pravomoci statutárního orgánu podle čl. 10, odst. 6,

8. o způsobu rozdělení ztráty a zisku mezi členy Společenství,

h) udělování předchozího souhlasu:

1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,

2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, nejsou-li tato rozhodnutí v pravomoci statutárního orgánu podle čl. 10, odst. 5,

3. k uzavření smlouvy o úvěru Společenství včetně schválení výše a podmínek úvěru,

4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

  1. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

j) rozhodování v dalších záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

ČI. 8

Rozhodnutí mimo zasedání

1. O záležitostech spadajících do působnosti shromáždění může být rozhodováno mimo zasedání. Statutární orgán Společenství doručí návrh rozhodnutí na adresu členů Společenství uvedenou v seznamu členů. Doručení vyvěšením je vyloučeno. Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny údaje o lhůtě, ve které se má člen Společenství vyjádřit. Lhůta k vyjádření člena Společenství činí patnáct dní od doručení návrhu rozhodnutí.

2. K platnosti hlasu se vyžaduje písemné vyjádření člena Společenství s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

3. Nedoručí-li člen Společenství statutárnímu orgánu Společenství svoje vyjádření k návrhu rozhodnutí ve lhůtě patnácti dnů od doručení návrhu, má se za to, že s návrhem nesouhlasí.

4. Rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů Společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.

5. Statutární orgán Společenství oznámí všem členům Společenství v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

 

ČI. 9

Výbor

1. Výbor je tříčlenný statutární a výkonný orgán Společenství. Výbor zastupuje Společenství ve všech jeho záležitostech. Výbor řídí a organizuje běžnou činnost Společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

2. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Ze svého středu volí výbor předsedu a místopředsedu. Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru.

3. Výbor jako výkonný orgán společenství zejména

a) zajišťuje záležitosti Společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností Společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech Společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

c) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

d) připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření Společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech Společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

e) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

f) zajišťuje řádné vedení písemností Společenství,

g) sděluje jednotlivým členům Společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby,

h) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

i) zajišťuje včasné plnění závazků Společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek Společenství.

4. Výbor jako statutární orgán Společenství zejména

a) činí jménem Společenství navenek právní jednání ve věcech správy domu a pozemku,

b) zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

c) vymáhá jménem Společenství plnění povinností uložených členům Společenství,

d) plní povinnosti Společenství ve vztahu k orgánům veřejné moci,

e) sestavuje rozpočet Společenství, a předkládá jej shromáždění ke schválení.

 

 

Část IV.

Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí

 

ČI. 10

Pravidla pro správu domu a pozemku

1. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží členu Společenství jako vlastníku jednotky. Dále pak to, co je v zájmu členů Společenství nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí, jakož i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

2. Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je výlučně Společenství. Společenství je oprávněno uzavřít, určí-li tak shromáždění, se třetí osobou smlouvu o zajišťování některých činností správy domu a pozemku. Osoba odpovědná za správu domu a pozemku dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.

3. Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým Společenství zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

4. Vzniknou-li členům Společenství práva z vad jednotky, zastupuje je Společenství při uplatňování těchto práv.

5. Statutární orgán Společenství je oprávněn rozhodnout o:

- nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nepřesáhne v kalendářním roce souhrnné částky 10.000 Kč,

- zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesáhne v souhrnu částku 10.000 Kč.

6. Statutární orgán Společenství je oprávněn rozhodnout o:

- opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 4.000 Kč v průměru na každou jednotku,

- tento limit neplatí, pokud se jedná o opravu prováděnou v souvislosti s havárií na společných částech nebo o opravu, jejíž nutnost plyne z revizní zprávy.

7. Statutární orgán Společenství je oprávněn rozhodnout o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, a ve věci oprav nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci v souladu se schváleným plánem oprav a rozpočtem společenství. Při zadání opravy nebo stavební úpravy v předpokládané souhrnné částce do 30.000 Kč je statutární orgán oprávněn oslovit jednoho potencionálního dodavatele přímo bez výběrového řízení; v ostatních případech je povinen oslovit nejméně tři potencionální dodavatele.

ČI. 11

Pravidla pro užívání společných částí

1. Společnými částmi jsou alespoň ty části domu, které svou povahou mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Společným je pozemek, na němž byl dům zřízen.

2 Společnými částmi domu jsou ty části, které jsou určené původním vlastníkem budovy pro společné užívání všemi vlastníky jednotek v prohlášení vlastníka budovy.

3 Shromáždění může schválit domovní řád, který upraví podrobnosti způsobu užívání jednotek a společných prostor. Domovní řád je závazný pro všechny členy Společenství a pro další osoby vstupující do domu nebo v něm žijící.

4. Statutární orgán Společenství provádí pravidelně kontrolu užívání společných částí. V případě zájmu člena Společenství užívat výlučně společné části domu, uzavře na základě usnesení shromáždění, dohodu o užívání s ostatními členy Společenství prostřednictvím Společenství.

5. Člen Společenství je povinen dodržovat klid a pořádek ve společných částech, při užívání jednotky si počínat v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, svým jednáním nesmí bránit nerušenému výkonu práv ostatních členů společenství. V případě provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit termín provádění stavebních prací statutárnímu orgánu Společenství a ostatním členům Společenství před jejich zahájením.

6. Člen Společenství je povinen zdržet se umisťování předmětů ve společných částech domu, zejména ukládání látek hořlavých nebo jinak nebezpečných, zdržet se užívání otevřeného ohně, kouření ve společných prostorách domu, větrání bytu do společných vnitřních prostorů domu.

7. Člen Společenství je povinen udržovat pořádek ve sklepních prostorách, zdržet se umisťování hořlavých nebo jinak nebezpečných látek a předmětů do sklepních prostor.

8. V případě chovu domácích zvířat je člen Společenství povinen dbát, aby nedocházelo k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a společných prostor, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned svým nákladem odstranit.

 

Část V.

Pravidla pro tvorbu rozpočtu Společenství, příspěvky na správu domu a pozemku,

úhrady nákladů na služby, způsob určení jejich výše

ČI. 12

Pravidla pro tvorbu rozpočtu Společenství

1. Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění, které také schvaluje výsledky jeho plnění. Návrh rozpočtu předkládá shromáždění statutární orgán Společenství.

2. Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytnutými členy Společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, zálohami na služby spojené s užíváním jednotek a dalšími prostředky, které získá v rámci své činnosti.

3. Příjmy Společenství se použijí na úhradu nákladů na správu domu a pozemku. Příjmem Společenství jsou zejména:

- příspěvky členů Společenství na správu domu a pozemku,

- úroky z prodlení přijaté od členů Společenství z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku,

- úroky z prodlení přijaté od členů Společenství z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti členů Společenství podle jiných právních předpisů,

- úroky z vkladů na bankovních účtech Společenství,

- penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných Společenství,

- pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných Společenství, týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh,

- příjmy plynoucí z nakládání s majetkem Společenství.

4. Příjmem Společenství nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet Společenství. Jedná se zejména o tyto příjmy:

- nájemné z pronájmu společných částí domu,

- úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování,

- příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.

O příjmech z těchto činností rozhoduje shromáždění.

5. Nabude-li Společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, je povinné s nimi hospodařit pouze za účelem správy domu a pozemku.

6. Statutární orgán Společenství může v těchto záležitostech činit právní jednání pouze na základě rozhodnutí shromáždění, pokud v rozhodnutí shromáždění není stanoveno jinak.

 

ČI. 13

Příspěvky na správu domu a pozemku, úhrady nákladů na služby, způsob určení jejich výše

1. Člen Společenství přispívá na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech domu a pozemku. O celkové výši příspěvku rozhodne shromáždění (Čl. 7 písm. d). Příspěvky jsou vybírány formou měsíční dlouhodobé zálohy splatné do posledního dne daného měsíce.

2. Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku předkládá statutární orgán Společenství ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření Společenství a s návrhem na schválení účetní závěrky.

3. Nevyčerpaný zůstatek příspěvků na správu domu a pozemku se převádí do následujícího roku. Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost příspěvky na správu domu a pozemku ke dni účinnosti převodu vypořádat.

4. Pokud není pro daný kalendářní rok shromážděním rozhodnuto jinak, zůstává v platnosti výše příspěvku na správu domu a pozemku platná v období předcházejícího kalendářního roku.

5. Rozhodne-li shromáždění o výlučném užívání společné části domu některým členem Společenství, je tento člen Společenství povinen přispívat za každý m2 této části ve stejné výši, která odpovídá příspěvku na správu domu a pozemku za m2 dle odstavce 1. Náklady na údržbu, opravy zachování části v původním stavu nese člen Společenství, který má část ve výlučném užívání. Netýká se to však společných částí domu, které jsou v prohlášení vlastníka vymezeny jako součást jednotky.

6. Člen Společenství přispívá na náklady vlastní správní činnosti, kterými se rozumí zejména:

- odměna osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku,

- odměna za vedení účetnictví,

- odměna za činnost statutárního orgánu Společenství,

- náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu,

- náklady za zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů Společenství,

- náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost (např. počítač, software),

- náklady kanceláře Společenství, např. vybavení, kancelářské potřeby, poštovné, spotřeba el. energie, je-li samostatně měřena.

7. Náklady na vlastní správní činnosti Společenství se rozvrhnou stejnou částkou za každou jednotku. Členové Společenství na tyto náklady skládají měsíční zálohy ve výši schválené shromážděním. Splatnost záloh je do 25. dne daného měsíce.

8. Člen Společenství dále platí měsíční zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) schválené shromážděním. Splatnost záloh na služby je do posledního dne daného měsíce.

9. Výši záloh na služby:

- si člen Společenství sám sjedná s osobou pověřenou správou domu. Za sjednání se považuje i podpis člena Společenství na evidenčním listu (předpisu záloh). V případě doručení evidenčního listu (předpisu záloh) v elektronické podobě na e-mailovou adresu člena Společenství uvedenou v seznamu členů, se za ujednání považuje zpětné doručení souhlasu člena Společenství na e-mailovou adresu Společenství. Za souhlas člena Společenství se stanovenými zálohami na služby se považuje i provedená úhrada těchto záloh na účet Společenství, nebo

- je určí shromáždění; výše záloh bude členu Společenství sdělena výborem doručením evidenčního listu (předpisu záloh), anebo

- je vypočte poskytovatel služeb jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku. Výše záloh bude členu Společenství oznámena doručením evidenčního listu (předpisu záloh).

10. Společenství má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

11. Doručení evidenčního listu (předpisu záloh) prokazuje v případě sporu Společenství.

12. Rozúčtování nákladů na služby a vyúčtování záloh se provede podle pravidel schválených shromážděním.

13. Vyúčtování záloh se provádí nejpozději do konce 4. měsíce roku následujícího po skončení zúčtovacího období. Nedoplatky nebo přeplatky záloh jsou splatné do konce 7. měsíce roku následujícího po skončení zúčtovacího období. Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování musí uplatnit člen Společenství písemně nejpozději však do 30 dnů od doručení vyúčtování.

14. Dojde-li ke změně vlastníka jednotky v průběhu měsíce, hradí plnou výši příspěvku na správu domu a pozemku, měsíční zálohy na náklady vlastní správní činnosti a měsíční zálohy na služby ten člen Společenství, který byl vlastníkem jednotky k 1. dni v daném kalendářním měsíci.

15. Uzavře-li Společenství podle těchto stanov smlouvu s osobou, která zajišťuje některé činnosti správy domu a pozemku, určí smlouva zejména rozsah oprávnění a odpovědnosti takové osoby při vystavování a doručování předpisů záloh, vyúčtování služeb a upomínání dlužníků.

 

 

Část VI.

Závěrečná ustanovení

ČI. 14

Zánik společenství

Společenství zaniká v případě zániku domu a z důvodů uvedených v § 1215 občanského zákoníku.

ČI. 15

Závěrečná ustanovení

1. V otázkách v těchto stanovách neupravených se postupuje podle obecně závazných právních předpisů.

2. Tyto stanovy nahrazují v celém rozsahu dosavadní stanovy v jejich aktuálně platném znění a nabývají účinnosti dnem jejich schválení shromážděním.